ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014 – 2020

Nr.inreg. CNATL 762/30.04.2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, ale O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, precum și cu Procedura de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiectele implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020,

 Colegiul National „A.T. Laurian” Botosani,  in calitate de Lider de proiect, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării, depunerii si implementarii unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Axei Prioritare 6 – „Educatie si competente, Prioritatea de investiții 10.i – „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectiv Specific 6.2 – „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural” si Obiectiv Specific 6.3 “Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic” pentru Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Selecţia partenerilor se realizează cu respectarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese şi a următoarelor principii: transparenţa, nediscriminarea, tratamentul egal, eficiența utilizării fondurilor.

In procesul de selectie a partenerului se vor respecta prevederile cuprinse in Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 – februarie 2020, Ghidul solicitantului conditii specifice – Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate,  documente disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro.

 • Descrierea proiectului

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axei Prioritare 6 – „Educatie si competente, Prioritatea de investiții 10.i – „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”,

Bugetul total estimat: maxim 1.000.000 EURO.

Durata estimată a proiectului: maxim 36 de luni de la data aprobării oficiale la finanțare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: Nord Est.

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare (orientative):

Scopul principal al constă în stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii

Rezultate așteptate (orientative):

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul acestui apel de proiecte este:

– Îmbunătățirea participării copiilor la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii

– Prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție

– Minim 275 de elevi, preșoclari și școlari, care vor beneficia de un pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

– Minim 60 persoane, părinti/tutori ai elevilor din grupul ținta , care vor beneficia de servicii de educație parentală și de consiliere socială.

Obiective specific (orientative):

Obiectiv Specific 6.2 – „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural” si Obiectiv Specific 6.3 “Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii activitate relevantă și obligatorie

Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional,

Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin

Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare

Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru reprezentantii copiilor.

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară

ACTIVITĂȚILE ÎN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Referitor la activitatile prevazute in cadrul proiectului partenerii se vor implica in aceste activitati in functie de specificul fiecaruia astfel:

Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii activitate relevantă și obligatorie:

Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin, optional

Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare

Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare

Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru reprezentantii copiilor

Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate

Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

Nota: Pentru a fi eligibilă, ca membru al parteneriatului (în calitate de lider de parteneriat sau de partener), o entitate trebuie să fie implicată cel puțin în implementarea unei activități relevante și obligatorii (activitatea 1 sau activitatea 3). În acest sens, în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte nu pot fi selectați parteneri exclusiv în vederea implementării activităților 2, 4 și 5 (așa cum au fost ele definite în cadrul prezentului Ghid al Solicitantului Condiții Specifice).

Partenerul va participa obligatoriu la implementarea activitatilor A 1 si/sau A3. Activitatile A 1.2, A 2, A 4 si A 5 sunt optionale dar minim una din ele trebuie sa fie implementata de partener.

CRITERIILE DE SELECȚIE A PARTENERULUI ȘI GRILA DE EVALUARE / SELECȚIA PARTENERULUI

Școala Gimnaziala Comuna Hangu organizeaza selectia unei entitati juridice – actor relevant, inregistrate in Romania in calitate de partener, in vederea implementarii proiectului mai sus mentionat, in conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

Procesul de selecție al partenerului se va realiza prin raportare la:

 •  Criterii de eligibilitate
 • Criterii de evaluare și selecție
 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECȚIE PARTENER

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din ghidul solicitantului condiții specifice apelul de proiecte ”Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” și regulile generale de eligibilitate mentionate în Orientarile privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020 – mai 2019.

a) Să fie legal constituită în România, să aibă personalitate juridică;

b) Sa aibă domeniul de activitate în concordanţă cu obiectivele specifice ale proiectului (au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de partener);

c) Partenerul nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate la capitolul 4.1.1 din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

d) Să nu se afle în conflict de interese cu persoanele din conducerea Scoala Gimnaziala Comuna Hangu, judetul Neamt, și cu persoanele implicate în procesul de selecție;

e) Să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menționate la capitolul 4.1.1 din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

f) Să își asume angajamentul de a participa la realizarea activităților proiectului și la cofinanțarea acestuia în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului condiții specifice aferent OS 4.9;

g) Să facă dovada că dispune de autorizările necesare pentru activitățile proiectului ale căror implementare intenționează să participe, dacă este cazul;

h) Să dispună de capacitatea financiară necesară pentru implementarea proiectului.

1.1 Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizațiile interesate vor prezenta următoarele documente – dupa caz:

a) Documentele statutare, inclusiv ultimele actele adiționale şi hotărâri judecătorești de modificare, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul;

b) Hotărârea Judecătorească de înființare – copie certificată conform cu originalul;

c) Extras actualizat din Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizației dumneavoastră şi situația juridică a organizației – original/copie certificată conform cu originalul;

d) Bilanțul contabil pentru fiecare din ultimii 4 ani fiscali încheiați, declarați în Cererea de Finanţare. Bilanțul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 “Capitaluri” şi formular 02 “Rezultat patrimonial”. Bilanțul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcționează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete – copie certificată conform cu originalul;

e) Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum şi a modelului şi conținutului acestora – original/copie certificată conform cu originalul; sau declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca nu sunt inregistrate datorii la finantele publice locale.

f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administrației şi internelor şi ministrului finanțelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însoțit de Anexa privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administrației şi internelor şi ministrului finanțelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situație: “obligațiile de plată scadente nu depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate in ultimul semestru încheiat” – original/copie certificată conform cu originalul; sau declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca nu sunt inregistrate datorii la ANAF.

g) Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute de capitolul 4.1.1 din documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – original;

h) Declarație privind neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese – original;

i) Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii si pentru participarea la activitățile proiectului – original;

 1. CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIE pe baza cărora va fi selectat partenerul:

2.1. Organizarea Selectiei:

1.1 Constituirea comisiei de evaluare

 • Comisia de evaluare se constituie pc baza prezentei proceduri. cu scopul exclusiv de a analiza si evalua dosarele de parlicipare primite din partea potentialilor parteneri. Comisia are urmatoarea componenta: 1 presedinte comisie de evaluare si 2 membri. Se vor numi si 2 membri supleanti. Componenta nominala a Comisiei de evaluare, precum si numirea celor 2 membri supleanti este aprobata prin Dispozitia de numire a comisiei de evaluare a dosarelor de selectie partener proiect POCU 2014-2020.

1.2 Atributiile comisiei de evaluare:

 • Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:
 • asigura procesul de evaluare si selectie a dosarelor de panicipare depuse de potentialii parteneri cu respectarea normelor legale in vigoare aplicabile domeniului si cu cele ale prezentei procedure, dosare de participare compuse din scrisoare de intentie, fisa partenerului si documente justificative;
 • intocmeste si publica raportul cu privire la rezultatuI procedurii de selectie a partenerului pe site-ul beneficiarului
 • raspunde de solutionarea contestatiilor, daca este cazul.

2.2 Relevanța pentru domeniul și activitățile proiectului;

Respectarea acestui criteriu implică respectarea următoarei condiții:

✓ Desfășoară activități relevante pentru domeniul proiectului. Pentru a dovedi respectarea acestui criteriu, vor fi analizate următoarele documente: Statut și sau documente echivalente care atestă experiența minimă cerută și condițiile în care organizația poate demonstra desfășurarea de activități relevante în domeniul proiectului.

2.3 Capacitatea de a implementa activitățile proiectului

Respectarea acestui criteriu implică:

✓ Indicarea activităților proiectului în care organizația dorește să se implice în cadrul viitorului proiect, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. În mod obligatoriu, organizația va prezenta o descrierea clară a responsabilităților pe care și le asumă și a modului în care intenționează să participe la realizarea acelor activități;

✓ Prezentarea de evidențe privind resursele materiale și umane de care dispune sau va dispune organizația și pe care le va aloca pentru implementarea activităților proiectului;

✓ Existența expertizei relevante disponibile a experților cheie care pot fi implicați în implementarea activităților proiectului.

Evaluarea capacității de a implementa proiectul de către organizațiile interesate se va realiza pe baza Notei justificative și a anexelor la aceasta.

2.4 Valoarea adăugată a parteneriatului

Vor fi avute în vedere: valoarea adăugată a participării organizației în proiect, disponibilitatea participării la implementarea proiectului.

Evaluarea valorii adăugate a proiectului se va realiza pe baza Notei justificative și a anexelor la aceasta.

5 Alte criterii specifice de selecție

 • Vor fi avute în vedere criterii specifice de selecție pentru implementarea în condiții optime a proiectului, respectând principiile de eficiență economică și operațională.
 • Având în vedere prevederile Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2020 pct.4.1.3. (“o entitate cu personalitate juridica nu poate participa în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau de solicitant”), pentru a fi selectată ca partener de implementare, organizația care va obține cel mai mare punctaj în cadrul procedurii de selectare, va depune o declarație pe proprie răspundere că nu va participa în mai mult de 5 proiecte pentru cererea de propuneri de proiecte în cadrul POCU 4.9.

DOSARUL DE PARTICIPARE

 • Dosarul de participare va fi depus in plic inchis, intr-un singur exemplar la Colegiul National „A.T. Laurian” Botosani, judetul Botosani, Registratura, str. Nicolae Iorga, nr. 19, telefon: 0231512173 și 0231512885, persoana de contact prof. dr. Prăjinariu Mihaela Liliana, pana la data de 14.05.2020, ora 15, 00 precum si în format scanat la adresa de email at_laurian@yahoo.com pana la data de 14.05.2020, ora 24:00, termen care respectă prevederile din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2020, fiind calculat de la data postării anunțului de selecție.

Se va preciza pe plic: “Selecție partener aferentă proiectului POCU 2014-2020 -” Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

DOSARUL DE CANDIDATURA TREBUIE SA CONTINA URMATOARELE DOCUMENTE:

 1. Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect (Anexa 1) – original;
 2. Fisa partener (Anexa 2) – original;

NOTA 1: Cele 2 documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fișei partenerului să fie integral completate.

NOTA 2: În Scrisoarea de intenție și în Fișa partenerului candidații vor menționa cel puțin o activitate relevanta a proiectului pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.

 1. Declarație pe proprie raspundere că reprezentantul legal al candidatului deține semnatura electronică in termenul de valabilitate.
 2. Documentele menționate la pct. 1.1 de mai sus.

Notă justificativă privind calitatea de partener, în original. Nota justificativă va cuprinde, cel puțin următoarele informații:

✓ Indicarea activităților proiectului la a căror implementare organizația intenționează să participe, descrierea rolului și a modului în care se va materializa implicarea sa;

✓ Descrierea modului în care organizația va asigura resursele necesare pentru implementarea proiectului, descrierea resurselor care vor fi alocate pentru implementarea proiectului;

✓ Modul în care proiectul se integrează în prioritățile de dezvoltare ale organizației;

✓ Complementaritatea activităților proiectului cu programele, strategiile și proiectele implementate/în curs de implementare la nivelul organizației;

✓ Descrierea și analiza valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor.

Nota justificativă privind calitate de partener va fi însoțită de următoarele anexe:

✓ Statut și/sau alt document echivalent care atestă experiența minimă cerută – copii certificate conform cu originalul. Acestea vor fi însoțite de orice document (contract de finanțare, acord parteneriat etc.) prin care organizația poate face dovada experienței în implementarea a cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului, după caz.

✓ Lista resurselor materiale deținute sau angajate a fi puse la dispozitie de organizație şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului), semnată de reprezentantul legal – original.

✓ Lista resurselor umane deținute sau care vor fi deținute de organizație şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului–original. În acest document va fi indicat, în mod obligatoriu, numărul mediu de angajați din ultimii 3 ani fiscali încheiați. Lista resurselor umane propuse (doar experti cheie) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de CV-urile în format Euro Pass sau de fise de post. Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care expertul este propus în proiect, să fie datat şi semnat pe fiecare pagina de expert.CV – ul va fi insotit de declaratie de disponibilitate semnata si de documente justificative pentru experiența și formarea fiecărui expert.

Evaluarea și selecția candidaților:

Verificarea conformității administrative se realizează în conformitate cu grila de conformitate administrativă.

Organizațiile ale căror dosare de candidatură îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă vor intra în etapa de verificare a eligibilității.

Verificarea eligibilității se realizează în conformitate cu grila de verificare a eligibilității.

În etapa de evaluare a candidaturilor vor fi admise doar organizațiile care îndeplinesc condițiile de conformitate administrativă și criteriile de eligibilitate.

Evaluarea se va realiza conform grilei de evaluare și selecție. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.

Vor fi admise numai organizațiile care obțin punctaj mai mare decat zero la fiecare criteriu major de evaluare și selecție. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj general egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declarați respinși candidații care întrunesc mai puțin 70 de puncte.

Conform prevederilor din documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU”, cap. 4.1.4, în vederea selecției de parteneri, „Pot fi selectați parteneri individuali, nu consorții de parteneri”, NU vor fi selectate ca partener asocieri de institutii.

Având în vedere specificitatea proiectului și contextul derulării acestuia, se va selecta un singur partener pentru proiect. În selectarea acestuia se va avea în vedere clasamentul final al punctajelor candidaților declarați admiși, candidatul selectat pentru a fi partener fiind cel care are punctajul cel mai mare.

Observație: selectarea unui candidat nu garantează semnarea acordului și depunerea proiectului, în parteneriat, în orice condiții.

REZULTATUL PROCEDURII

Anunţurile privind rezultatele selecţiei vor fi publicate la aceeaşi secţiune de pe site-ul unde a fost publicat anunţul privind intenţia de selectare până la data de 15.05.2020 ora 15.00. Rezultatul selecției va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informaţii privind candidații participanți la procedură admiși și respinși și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Adresa de înaintare.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție (cu excepția zilelor nelucrătoare – sâmbăta, duminica, alte zile legale libere – când termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării).

Contestațiile se depun la Registratura Colegiul National „A.T. Laurian” Botosani, str. Nicolae Iorga, nr. 19, judetul Botoșani, telefon: 0231512885 și 0231512173 și la adresa de email at_laurian@yahoo.com

Rezultatele definitive, dupa analizarea contestatiilor, vor fi publicate pe site-ul www. http://laurian.ro/ pana pe 18.05.2020 ora 15.00.

ANEXE:

01. Anexa-2-Fisa-Partener

02. Declarație-de-eligibilitate

03. Declarație-conflict-de-interese

04. Declaratie-pe-propria-raspundere

05. Declaratie-pe-propria-raspundere_cofinantare

06. Declaratie-pe-propria-raspundere_semnatura electronica

07.-Scrisoare-de-intenție-privind-participarea-ca-partener-în-proiect

08. Nota justificativa

Comments are closed.