Proiectul „ Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market”

„ Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market”  nr. ref. 2015-1-RO01-A102-014297.

Beneficiar proiect: Colegiul Național “A.T.Laurian”, Botosani, România

Perioada de implementare : 1.09.2015-31.08.2016

Buget : 60765 Euro, finanţat din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Erasmus+

Echipa de gestiune :

 • Prăjinariu Mihaela – Manager de proiect/ responsabil cu monitorizarea
 • Cardaș Cerasela-Daniela- Coordonator proiect/ persoană de contact
 • Huială Geanina – Responsabil financiar
 • Onofrei Ioan – Responsabil formare profesională
 • Giocaș Carmen Afrodita – Responsabil evaluare și diseminare

Scopul  acestui proiect este extinderea formării de specialitate în domeniul IT prin învățarea limbajului de programare web  PHP pentru un grup de 24 de participanți,  elevi din clasele X-XI de matematică- informatică ai Colegiului .

Proiectul Erasmus+ Actiunea Cheie 1 „ Acquisition of professional web programming skills for an earlier integration in the labor market” nr. ref. 2015-1-RO01-A102-014297 , proiect de mobilitate școlară VET, oferă prilejul ca 24 de elevi din clasele X-XI de matematică- informatică ai Colegiului Național A.T.Laurian Botoșani să participe la un stagiu de formare profesională într-o firmă specializată din Karlsruhe, Germania.

Site-ul proiectului : http://www.phpinatl.org

Obiectivele specifice proiectului sunt: – dobândirea de cunoștințe în limbajul de programare PHP pentru a crea situri web dinamice; – dobândirea de cunoștințe despre crearea și gestiunea unei firme de web design pentru dezvoltarea propriei afaceri în IT; – dezvoltarea competențelor lingvistice pentru a înțelege textele redactate referitoare la limbajul specializat IT și vorbirea standard profesională; – dezvoltarea competențelor transversale de dezvoltare personală și profesională prin stabilirea unor ţinte profesionale realiste , prin aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei în special în timpul stagiului.

Elevii vor participa la cursuri de programare web în limbajul PHP organizate de firma Alfatraining în perioada 6-26 martie 2016. Limba de comunicare cu partenerii germani în timpul stagiului este limba engleză. Începând din anul 2009, firma Alfatraining a derulat 34 de proiecte de mobilitate VET, 8 dintre acestea având teme de specializare din domeniul IT. Echipa internațională Alfatraining are experienţă în înţelegerea diferitelor culturi şi grupurilor de participanţi din diferite țări ale Europei și Turcia. Acest lucru permite angajaților firmei să reacţioneze profesional, eficient şi responsabil la toate cererile şi posibilele probleme cu care clienţii se pot confrunta. (detalii la adresa http://www.alfatraining.de/eu-projekte/). Oferta de cursuri a firmei este extrem de vastă pentru domeniul IT totalizând 9 cursuri pentru domeniul Web design și programare web. Participanții la stagiul de pregătire din Germania vor primi documente de mobilitate Europass , completate de către cele două instituții implicate în organizarea mobilității (instituția de trimitere și instituția gazdă) .

Participanții la stagiu vor fi selectați pe baza unui examen de selecție care va avea loc la începutul lunii noiembrie 2015. Vor fi selectați un număr de 27 de elevi (24 dintre aceștia vor participa la stagiu, 3 vor avea statut de rezerve).

În perioada decembrie 2015- februarie 2016 elevii selectați vor urma un plan de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, vor participa la dezbateri și ateliere de lucru.

În perioada de stagiu, elevii vor parcurge conținuturile teoretice și practice ale limbajului PHP și vor crea , în echipe, 6 situri web. În aceeași perioadă, vor participa la vizite în firme specializate de web design și vor derula activitățile culturale din program.

La întoarcerea în țară, elevii vor participa la activități de diseminare și la o școală de vară pentru programatori începători.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt siturile web create în timpul perioadei de mobilitate, un ghid de programare web în PHP , un CD cu lecțiile și aplicațiile practice realizate în timpul mobilității și o școală de vară pe tema inițierii în limbajul PHP.

Preconizăm pe termen lung o creștere a gradului de inserție pe piața muncii a participanților , o creștere a prestigiului colegiului în comunitatea locală și la nivel național. Satisfacția produselor finite   pe care le vor realiza, respectând standarde profesionale, vor contribui la creșterea stimei de sine, a motivației de a performa în domeniul IT. Participanții vor dobândi competențe de comunicare în limbaj specializat IT și relaționare instituțională, o gândire interdisciplinară, abilități de gestionare eficientă a timpului , își vor dezvolta flexibilitatea necesară pe piața muncii și vor descoperi o afinitate față de locul de muncă.

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE

 În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

Procedura de selecție

 Metode de selecție și pondere în rezultatul final

 • Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins
 • Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză 30%
 • Proba de evaluare scrisă la informatică și TIC 30%
 • Proba de evaluare practică a competențelor TIC 30%
 • Evaluarea portofoliului individual 10%

 Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

–          22-26 octombrie 2015 Depunerea dosarului de candidatură
–          27-28 octombrie 2015 Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor
–          29 octombrie 2015 Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice
–          2-6 noiembrie 2015 Desfășurarea probelor scrise și practice
–          9-10 noiemebrie 2015 Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor, pe situl liceului și pe blogul proiectului
–          11 noiembrie 2015 Depunerea contestațiilor la secretariat
–          12 noiembrie 2015 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul liceului și apoi se vor depune la catedra de informatică la coordonatorul de proiect prof. Cardaș Cerasela-Daniela.

 Condiții de  înscriere la concursul de selecție:

 • Elevul să fie înscris în anul școlar 2015-2016 în clasa a X a sau a XI a, profil real, specializarea matematică-informatică;
 • Elevul a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,00 la disciplina informatică în anul școlar 2014-2015 .

 Conținutul dosarului de candidatură

 • Cerere de înscriere ;
 • Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal (părinte);
 • Recomandarea dirigintelui;
 • Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;
 • CV Europass semnat de titular;
 • Pașaport lingvistic;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte , participare la concursuri de informatică, colaborări cu firme IT, certificări digitale și lingvistice (ECDL, Cisco, Cambridge, IELTS)).

PROBE DE EVALUARE- CONȚINUTURI

1. Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză: Test standardizat , nivel B1 în Cadrul European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine;

Receptarea mesajelor transmise oral sau in  scris in diferite situaţii de comunicare

 1. Identificarea sensului global al unui mesaj
 2. Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii  unei sarcini structurate de lucru
 3. Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar

Forme de prezentare a conţinuturilor

 1. Prezentări orale (de dificultate şi lungime medie) pe teme de interes
 2. Texte de informare generală
 3. Paragrafe / texte descriptive şi narative
 4. Texte adecvate profilului

Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare

 1. Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri;
 2. Redactarea de texte funcţionale simple

Forme de prezentare a conţinuturilor

 1. Descrieri de obiecte, persoane
 2. Povestire orală / scrisă
 3. Rapoarte orale / scrise scurte

Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă

 1. Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns
 2. Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupările tinerilor

Forme de prezentare a conţinuturilor

 1. Dialogul
 2. Conversaţia cotidiană
 3. Discuţia
 4. Scrisori oficiale simple
 5. funcţii comunicative ale limbii necesare performării acestei competenţe

Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

 1. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă

Forme de prezentare a conţinuturilor

 1. Mesaje orale (înregistrate sau emise de profesor sau elevi)
 2. Prezentări (înregistrări audio)
 3. Texte literare scurte

2. Proba de evaluare scrisă la informatică și TIC: test pentru verificarea cunoștințelor de programare și a noţiunilor de internet ;

 • Algoritmi elementari reprezentați în limbaj pseudocod

Prelucrarea numerelor : • prelucrarea cifrelor unui număr (de exemplu, suma cifrelor, testarea proprietăţii de palindrom, etc.) • probleme de divizibilitate (de exemplu, determinarea divizorilor unui număr, determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c., testare primalitate, etc.) • calculul unor expresii simple (sume, produse, etc.) 2. Prelucrarea unor secvenţe de valori • determinare minim/maxim • verificarea unei proprietăţi (de exemplu, dacă toate elementele din secvenţă sunt numere perfecte, etc.) • calculul unor expresii în care intervin valori din secvenţă (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare, etc) • generarea şirurilor recurente (de exemplu: şirul Fibonacci)

 • Elementele de bază ale limbajului de programare C++

Vocabularul limbajului • Tipuri simple de date (standard) • Constante, variabile, expresii • Citirea/scrierea datelor • Structuri de control

 • Noţiuni legate de Internet

Protocolul de transmisie TCP/IP • Browser- protocolul http • Servicii oferite în Internet • WWW (World Wide Web) • E-mail • Chat • FTP • Tipuri de comunicaţii • Browser • Provider • Adresarea pe Internet – adrese de pagini și de e-mail • Măsuri de securitate în utilizarea Internetului • Apărarea împotriva viruşilor • Firewall

3. Proba de evaluare practică a competențelor TIC: crearea unei pagini HTML pe baza unor cerințe date.

 • Crearea şi editarea paginii HTML: blocuri preformatate, culoarea de fond, culoarea textului, stiluri pentru blocuri de text
 • Fonturi: culoare, familia fontului, dimensiune, alinierea blocurilor de text
 • Liste: ordonate și neordonate
 • Imagini: adresa URL , chenar, dimensiune, aliniere, alinierea textului în jurul imaginii, imagini pentru fundalul paginii, imagini folosite ca legături
 • Legături: către o pagină din acelaşi director, către un site, utilizarea unei imagini ca legătură
 • Tabele HTML: celule, rânduri, coloane, chenare, aliniere, culoare de fond , margini, antetProcedura

REZULTATE SELECTIE STAGIARI

 REZULTATE SELECTIE PROFESORI INSOTITORI